Sekretesspolicy

På bukradiologi.se är vi angelägna om att skydda sekretessen & säkerheten för våra kunders och användares personliga information.

Vi har utvecklat denna sekretesspolicy för att förklara hur vi samlar in, använder och lämnar ut personlig information i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Information som vi samlar in

I samband med registrering för vår kurs kan vi samla in följande personlig information från dig:

 • Namn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Hemadress
 • Jobbroll
 • Postnummer
 • Län

Användning av personlig information

Vi använder den personliga informationen för följande syften:

 • Registrera dig för vår kurs
 • Kommunicera med dig om kursen
 • Skicka dig kursrelaterat material
 • Förbättra innehållet och administrationen av kursen
 • Följa lagkrav

Utlämnande av personlig information

Vi kommer enbart lämna ut din personliga information ifall berörda myndigheter kommer kräva det vid en kontroll av vår kurs vid en tillsyn eller liknande fall. Ingen personlig information lämnas ut till något företag eller annan tredje part.

Säkerhet av personlig information

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda personlig information från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

Tillgång till personlig information

Du har rätt att begära tillgång till den personliga informationen vi har om dig, och begära att vi rättar till eventuella felaktigheter i den informationen. Du kan också begära att vi raderar din personliga information från våra register, förutom vissa undantag enligt lag.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att lägga upp den nya sekretesspolicyn på vår webbplats.

Villkor vid bokning

Avbokningsregler:

För kurs på vårtermin gäller:

Fram till den 1 februari kan avbokning ske mot en avgift på 1.000 SEK. Efter den 1 februari sker ingen återbetalning av kursavgiften.

För kurs på hösttermin gäller:

Fram till den 1 september 2024 kan avbokning ske mot en avgift på 1.000 SEK. Efter den 1 september 2024 sker ingen återbetalning av kursavgiften.

Resa:

Resa och logi i samband med kursen arrangeras av deltagarna själva. 

Force majeur:

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller krigsstillstånd, pandemi, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför arrangörens kontroll, som omöjliggör genomförandet av arrangemanget, berättigar arrangören att häva avtalet utan skyldighet att återbetala inbetalda avgifter eller att utge skadestånd.

Kontakta oss på kontakt@bukradiologi.se